تربیت بدنی

منابع و حزوات تربیت بدنی و علوم ورزشی

اینجانب صمد فتاحی دانشجوی تربیت بدنی

تدریس خصوصی دروس زبان عمومی و تخصصی- فیزیک- بیومکانیک - آمار و سنجش و اندازه گیری جزوان جود را  در اختیار تمامی متقاضیان شرکت در کنکور سراسری سال 90 می گذارم .