تربیت بدنی

منابع و حزوات تربیت بدنی و علوم ورزشی

جزواتی که بنده در خدمت داوطبان ارشد می گذارم

 

جزوه حرکات اصلاحی دانشگاه تهران............................................................................................ 10 هزار تومان

جزوه آسیب شناسی دانشگاه تهران ................................................................................................ 12 هزار تومان

 جزوه بیومکانیک دکتر فرهپور دانشگاه بوعلی همدان............................................................................ 10 هزار تومان

 

 جزوات سنجش تکمیلی

حرکات اصلاحی  .................................................................................................................. 8 هزار تومان

آسیب شناسی ....................................................................................................................... 11هزار تومان

حرکت شناسی  ..................................................................................................................  14 هزار تومان

سنجش و اندازه گیری ............................................................................................................ 12 هزار تومان

یادگیری و رشد ................................................................................................................... 16 هزار تومان

 

خلاصه نویسی رشد و تکامل حرکتی دکتر  نمازی زاده و اصلانخانی............................................................ 16 هزار تومان

خلاصه نویسی فیزیولوژی ورزشی دکتر گائنی (جلد اول و دوم) ................................................................. 18 هزار تومان

خلاصه نویسی فیزیولوژی ورزشی ( پنج استاد) جلد اول و جلد دوم .............................................................. 16 هزار تومان

خلاصه نویسی فیزیولوژی ورزشی (انرژی تغذیه) دکتر خالدان .................................................................. 16 هزار تومان

خلاصه نویسی سنجش واندازه گیری................................................................................................ 7 هزار تومان

خلاصه نویسی آسیب شناسی( دانشمندی- قره خانلو و علیزاده) ................................................................... 13 هزار تومان
خلاصه نویسی بیو مکانیک ورزشی .............................................................................................. 10 هزار تومان
خلاصه نویسی حرکت شناسی .................................................................................................... 12 هزار تومان